1009+Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho ny, bạn thân #số1

Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho bạn bè

Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho người yêu

Giáng sinh không thể thiếu những lời chúc ý nghĩa dành cho những người thân yêu của chúng ta và đặc biệt là người yêu. Chúc như thế nào để giúp người yêu của bạn cảm nhận được mùa giáng sinh ý nghĩa nhất. Cùng tham khảo ngay dưới đây.

 1. Merry Christmas, my love! You are the light of my life and I am so grateful to have you in my life. I love you more than words can say.

(Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh! Em là ánh sáng của cuộc đời anh và anh rất biết ơn khi có em trong cuộc đời anh. Anh yêu em hơn cả những lời nói có thể diễn tả.)

 1. I can’t wait to spend Christmas with you. You make the holiday season so special. I love you more than anything in the world.

(Anh không thể chờ đợi để dành Giáng sinh với em. Em khiến mùa lễ trở nên thật đặc biệt. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới.)

Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho người yêu
Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho người yêu
 1. I love the way you make me feel. You make me feel loved, cherished, and happy. I am so lucky to have you in my life. Merry Christmas, my love.

(Anh yêu cách em khiến anh cảm thấy. Em khiến anh cảm thấy được yêu thương, trân trọng và hạnh phúc. Anh rất may mắn khi có em trong cuộc đời anh. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. Christmas is not complete without you. You are the best gift I could ever ask for. I love you more than words can say.

(Giáng sinh không trọn vẹn nếu thiếu em. Em là món quà tuyệt vời nhất mà anh từng mong ước. Anh yêu em hơn cả những lời nói có thể diễn tả.)

 1. I am so grateful to have you in my life. You make me a better person. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Anh rất biết ơn khi có em trong cuộc đời anh. Em khiến anh trở thành một người tốt hơn. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. I can’t imagine my life without you. You are my everything. I love you more than words can say. Merry Christmas, my love.

(Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có em. Em là tất cả của anh. Anh yêu em hơn cả những lời nói có thể diễn tả. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. You are the most amazing person I know. I am so lucky to have you in my life. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Em là người tuyệt vời nhất mà anh biết. Anh rất may mắn khi có em trong cuộc đời anh. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. I love the way you make me laugh. You always know how to cheer me up. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Anh yêu cách em khiến anh cười. Em luôn biết cách làm anh vui lên. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. You are my best friend, my lover, and my soulmate. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Em là người bạn thân nhất, người yêu và tri kỷ của anh. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. I can’t wait to spend the rest of my life with you. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Anh không thể chờ đợi để dành phần đời còn lại của mình với em. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. You are the most beautiful person I know, inside and out. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Em là người đẹp nhất mà anh biết, cả bên trong lẫn bên ngoài. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, tình yêu của anh.)

 1. I can’t imagine my life without you. You are my best friend, my lover, and my soulmate. I love you more than anything in the world. Merry Christmas, my love.

(Anh không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có em. Em là người bạn thân nhất, người yêu và tri kỷ của anh.

15 Lời chúc giáng sinh ý nghĩa cho bạn thân

 1. Merry Christmas, my friend! I hope you have a wonderful holiday season filled with joy, laughter, and love.

(Chúc mừng Giáng sinh, bạn của tôi! Tôi hy vọng bạn có một mùa lễ tuyệt vời tràn ngập niềm vui, tiếng cười và tình yêu.)

 1. I’m so grateful to have you in my life. You’re a true friend and I cherish our friendship. Merry Christmas!

(Tôi rất biết ơn khi có bạn trong cuộc đời của tôi. Bạn là một người bạn đích thực và tôi trân trọng tình bạn của chúng ta. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I’m so lucky to have you as a friend. You always know how to make me laugh and you’re always there for me when I need you. Merry Christmas!

(Tôi rất may mắn khi có bạn là bạn. Bạn luôn biết cách khiến tôi cười và bạn luôn ở bên tôi khi tôi cần. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a Merry Christmas filled with all the things you love. May your heart be filled with joy and your spirit be filled with peace.

(Tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập những điều bạn yêu thích. Cầu mong trái tim bạn tràn ngập niềm vui và tâm hồn bạn tràn ngập bình an.)

Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho bạn bè
Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho bạn bè
 1. I’m so glad we’re friends. You make my life brighter and I’m so grateful for your friendship. Merry Christmas!

(Tôi rất vui vì chúng ta là bạn. Bạn khiến cuộc sống của tôi tươi sáng hơn và tôi rất biết ơn tình bạn của bạn. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I’m so lucky to have you in my life. You’re always there for me, no matter what. Merry Christmas, my friend!

(Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời của tôi. Bạn luôn ở bên tôi, bất kể điều gì xảy ra. Chúc mừng Giáng sinh, bạn của tôi!)

 1. I hope you have a very Merry Christmas and a Happy New Year! May all your wishes come true.

(Tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc! Cầu mong tất cả ước mơ của bạn thành hiện thực.)

 1. I’m so thankful for your friendship. You’re always there for me, through thick and thin. Merry Christmas, my friend!

(Tôi rất biết ơn tình bạn của bạn. Bạn luôn ở bên tôi, trong mọi hoàn cảnh. Chúc mừng Giáng sinh, bạn của tôi!)

 1. I hope you have a wonderful Christmas season filled with joy, love, and peace.

(Tôi hy vọng bạn có một mùa Giáng sinh tuyệt vời tràn ngập niềm vui, tình yêu và bình an.)

 1. I’m so blessed to have you in my life. You’re a true friend and I cherish our friendship. Merry Christmas!

(Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời của tôi. Bạn là một người bạn đích thực và tôi trân trọng tình bạn của chúng ta. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a Merry Christmas filled with all the things that make you happy.

(Tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập những điều khiến bạn hạnh phúc.)

 1. I’m so lucky to have you as a friend. You always know how to make me smile. Merry Christmas!

(Tôi rất may mắn khi có bạn là bạn. Bạn luôn biết cách khiến tôi mỉm cười. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a Merry Christmas filled with love, laughter, and good cheer.

(Tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập tình yêu, tiếng cười và niềm vui.)

 1. I’m so grateful to have you as a friend. You’re always there for me, no matter what. Merry Christmas!

(Tôi rất biết ơn khi có bạn là bạn. Bạn luôn ở bên tôi, bất kể điều gì xảy ra. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a very Merry Christmas and a Happy New Year! May all your dreams come true.

(Tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc! Cầu mong tất cả ước mơ của bạn thành hiện thực.)

15 Lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh cho khách hàng

 1. Merry Christmas to our valued customers! We are so grateful for your continued support. We wish you a season filled with joy, peace, and happiness.

(Chúc mừng Giáng sinh đến những khách hàng thân thiết của chúng tôi! Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ của bạn. Chúng tôi chúc bạn một mùa lễ tràn ngập niềm vui, bình an và hạnh phúc.)

 1. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! May your holiday season be filled with love, laughter, and good cheer.

(Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc! Cầu mong mùa lễ của bạn tràn ngập tình yêu, tiếng cười và niềm vui.)

 1. Thank you for being a valued customer. We hope you have a wonderful Christmas season.

(Cảm ơn bạn đã là khách hàng thân thiết. Chúng tôi hy vọng bạn có một mùa Giáng sinh tuyệt vời.)

Lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh cho khách hàng
Lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh cho khách hàng
 1. We are so grateful for your business this year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year filled with joy and good cheer.

(Chúng tôi rất biết ơn công việc kinh doanh của bạn trong năm nay. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc tràn ngập niềm vui và niềm vui.)

 1. We are so lucky to have you as a customer. We wish you a Merry Christmas filled with love, peace, and happiness.

(Chúng tôi rất may mắn khi có bạn là khách hàng. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh tràn ngập tình yêu, bình an và hạnh phúc.)

 1. We hope you have a Merry Christmas and a Happy New Year filled with all the things you love.

(Chúng tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc tràn ngập những điều bạn yêu thích.)

 1. We are so thankful for your business and support. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year filled with joy and prosperity.

(Chúng tôi rất biết ơn công việc kinh doanh và sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc tràn ngập niềm vui và thịnh vượng.)

 1. We wish you a Merry Christmas filled with love, laughter, and good cheer. May your holiday season be a time of joy and happiness.

(Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh tràn ngập tình yêu, tiếng cười và niềm vui. Cầu mong mùa lễ của bạn là một thời gian vui vẻ và hạnh phúc.)

 1. We are so grateful for your business this year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year filled with all the best things in life.

(Chúng tôi rất biết ơn công việc kinh doanh của bạn trong năm nay. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc tràn ngập những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.)

 1. We hope you have a Merry Christmas filled with peace, love, and joy. May your holiday season be filled with all the things that make you happy.

(Chúng tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh tràn ngập bình an, yêu thương và niềm vui. Cầu mong mùa lễ của bạn tràn ngập những điều khiến bạn hạnh phúc.)

 1. Thank you for being a valued customer. We hope you have a Merry Christmas filled with love, laughter, and good cheer.

(Cảm ơn bạn đã là khách hàng thân thiết. Chúng tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập tình yêu, tiếng cười và niềm vui.)

 1. We are so lucky to have you as a customer. We wish you a Merry Christmas filled with love, peace, and happiness.

(Chúng tôi rất may mắn khi có bạn là khách hàng. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh tràn ngập tình yêu, bình an và hạnh phúc.)

 1. We hope you have a Merry Christmas filled with all the things you love.

(Chúng tôi hy vọng bạn có một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập những điều bạn yêu thích.)

 1. We are so thankful for your business and support. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year filled with joy and prosperity.

(Chúng tôi rất biết ơn công việc kinh doanh và sự hỗ trợ của bạn. Chúng tôi chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc tràn ngập niềm vui và thịnh vượng.)

7 Lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh cho đồng nghiệp

 1. Merry Christmas to my dear colleagues! I hope you have a wonderful holiday season filled with joy, love, and laughter.

(Chúc mừng Giáng sinh đến những đồng nghiệp thân mến của tôi! Tôi hy vọng bạn có một mùa lễ tuyệt vời tràn ngập niềm vui, tình yêu và tiếng cười.)

 1. I’m so grateful to have such amazing colleagues. You make work so much more enjoyable. Merry Christmas to you all!

(Tôi rất biết ơn vì có những đồng nghiệp tuyệt vời như vậy. Các bạn khiến công việc trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chúc mừng Giáng sinh đến tất cả các bạn!)

 1. I wish you a Merry Christmas filled with all the things that make you happy. May your holiday season be filled with joy, love, and laughter.

(Tôi chúc bạn một Giáng sinh tràn ngập những điều khiến bạn hạnh phúc. Cầu mong mùa lễ của bạn tràn ngập niềm vui, tình yêu và tiếng cười.)

 1. I’m so lucky to work with such a talented and supportive team. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

(Tôi rất may mắn khi được làm việc với một đội ngũ tài năng và hỗ trợ như vậy. Tôi chúc tất cả các bạn một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!)

Lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh cho đồng nghiệp
Lời chúc giáng sinh bằng tiếng anh cho đồng nghiệp
 1. I hope you have a wonderful Christmas season filled with peace, love, and joy. May your holiday be filled with all the things that make you happy.

(Tôi hy vọng bạn có một mùa Giáng sinh tuyệt vời tràn ngập bình an, yêu thương và niềm vui. Cầu mong kỳ nghỉ của bạn tràn ngập những điều khiến bạn hạnh phúc.)

 1. Thank you for being such great colleagues. I’m so grateful to have you in my life. Merry Christmas!

(Cảm ơn bạn vì đã là những đồng nghiệp tuyệt vời. Tôi rất biết ơn khi có bạn trong cuộc sống của mình. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a Merry Christmas filled with all the things that make you happy. May your holiday season be filled with joy, love, and laughter.

(Tôi chúc bạn một Giáng sinh tràn ngập những điều khiến bạn hạnh phúc. Cầu mong mùa lễ của bạn tràn ngập niềm vui, tình yêu và tiếng cười.)

10 Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho cô giáo

 1. Merry Christmas, teacher! Thank you for everything you have done for me. You are an amazing teacher and a wonderful person. I am so grateful to have you in my life.

(Chúc mừng Giáng sinh, cô giáo! Cảm ơn cô về tất cả những gì cô đã làm cho em. Cô là một giáo viên tuyệt vời và là một người tuyệt vời. Em rất biết ơn khi có cô trong cuộc sống của em.)

 1. I hope you have a very Merry Christmas filled with joy, love, and laughter. You are an inspiration to us all.

(Em hy vọng cô có một Giáng sinh vui vẻ tràn ngập niềm vui, tình yêu và tiếng cười. Cô là một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta.)

 1. I am so lucky to have you as my teacher. You have taught me so much, both inside and outside of the classroom. I am so grateful for your guidance and support. Merry Christmas, teacher!

(Em rất may mắn khi có cô là giáo viên của mình. Cô đã dạy em rất nhiều điều, cả trong và ngoài lớp học. Em rất biết ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của cô. Chúc mừng Giáng sinh, cô giáo!)

Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho cô giáo
Lời chúc giáng sinh tiếng anh cho cô giáo
 1. I will never forget the lessons you have taught me. You have helped me to become a better student and a better person. Thank you for everything, teacher. Merry Christmas!

(Em sẽ không bao giờ quên những bài học cô đã dạy em. Cô đã giúp em trở thành một học sinh tốt hơn và một người tốt hơn. Cảm ơn cô về tất cả mọi thứ, cô giáo. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I am so grateful for your patience and understanding. You have always been there for me, even when I made mistakes. You are an amazing teacher and a wonderful person. Merry Christmas!

(Em rất biết ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của cô. Cô luôn ở bên em, ngay cả khi em mắc lỗi. Cô là một giáo viên tuyệt vời và là một người tuyệt vời. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a wonderful Christmas season filled with all the things you love. You deserve all the happiness in the world. Merry Christmas, teacher!

(Em hy vọng cô có một mùa Giáng sinh tuyệt vời tràn ngập những điều cô yêu thích. Cô xứng đáng với tất cả hạnh phúc trên thế giới. Chúc mừng Giáng sinh, cô giáo!)

 1. Thank you for making learning fun and exciting. You are a true inspiration to us all. Merry Christmas, teacher!

(Cảm ơn cô đã biến việc học trở nên thú vị và hấp dẫn. Cô là một nguồn cảm hứng thực sự cho tất cả chúng ta. Chúc mừng Giáng sinh, cô giáo!)

 1. I am so lucky to have you as my teacher. You have made my school years so much more enjoyable. Thank you for everything, teacher. Merry Christmas!

(Em rất may mắn khi có cô là giáo viên của mình. Cô đã khiến những năm học của em trở nên thú vị hơn rất nhiều. Cảm ơn cô về tất cả mọi thứ, cô giáo. Chúc mừng Giáng sinh!)

 1. I hope you have a very Merry Christmas and a Happy New Year! May all your wishes come true.

(Em hy vọng cô có một Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc! Cầu mong tất cả ước mơ của cô thành hiện thực.)

 1. Thank you for being such a wonderful teacher. I am so grateful to have you in my life. Merry Christmas!

(Cảm ơn cô vì đã là một giáo viên tuyệt vời. Em rất biết ơn khi có cô trong cuộc sống của em. Chúc mừng Giáng sinh!)

Bài viết được đề xuất